ზოგადი ბეჭდვა

  • 0

შპს “ჰოსტინგი” -ის მიერ ინტერნეტ გვერდისა და საფოსტო ყუთების საჯარო ხელმისაწვდომობის უზურნველყოფის მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში, დამკვეთი ეთანხმება ქვემოთ მოცემულ მომსახურების წესებსა და პირობებს, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს კომპანიის მიერ. მომსახურების წესებსა და პირობებში შეტანილი ცვლილებების შესახებ დამკვეთი იქნება ინფორმირებული მის მიერ მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე 10 (ათი) სამუშაო დღით ადრე ინდვიდუალური შეტყობინების გაგზავნის გზით, ასევე აღნიშნული ცვლილებები გამოქვეყნებული იქნება კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.hostings.ge).


ეს პასუხი სასარგებლო იყო?

დაკავშირებული სტატიები

აკრძალულია ისეთი ხასიათის ინფორმაციის განთავსება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს... დამკვეთი ვალდებულია მომსახურების მიღებისას დაიცვას წინამდებარე წესები და პირობები; დაიცვას საქართველოს... დამკვეთისათვის ცნობილია, რომ მისთვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული პაროლის დაკარგვისა ან მოპარვის შედეგად მიყენებულ ზარალზე... კომპანიის უფლებები სერვერის რესურსის არაჯეროვანი გამოყენების შემთხვევაში, რაც ასევე შეიძლება გამოწვეული იყოს... საკონტაქტო ინფორმაცია ხელშეკრულების გაფორმების დროს, დამკვეთი ვალდებულია მიუთითოს სწორი და სრული ინფორმაცია თავის...
უკან