მთავარი გვერდი ცოდნის ბაზა ხელშეკრულება 1. მუხლი. ხელშეკრულების საგანი

1. მუხლი. ხელშეკრულების საგანი ბეჭდვა

  • 0

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდის განმავლობაში შემსრულებლის მიერ, დამკვეთის ვებ-გვერდისა და საფოსტო ყუთების საჯარო ხელმისაწვდომობის უზურნველყოფა 30 კალენდარული დღის მინიმუმ 99%-ის განმავლობაში სრულად და აღნიშნული მომსახურების ტექნიკური უზრუნველყოფა. 
1.2. მომსახურების ტექნიკური უზრუნველყოფა მოიცავს: დამკვეთის ვებ-გვერდის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას მომხმარებლებისათვის, დამკვეთისათვის მიწოდებული სერვისის უსაფრთხოებაზე, დამკვეთის ვებ-გვერდზე მონაცემთა სრულყოფილი მიმოსვლისა და საფოსტო ყუთების გამართულ მუშაობაზე ზრუნვას, შემსრულებლის ტექნიკური შესაძლებლობებისა და კეთილგონიერების ფარგლებში. 
1.3. მხარეები თანხმდებიან რომ წინამდებარე მუხლის 1.1 პუნქტით გათვალისიწინებული მომსახურების გაწევა განხორციელდება ვებ-ჰოსტინგით მომსახურების წესებისა და პირობების დაცვით, რომელიც გამოქვეყნებულია შემსრულებლის ვებ-გვერდზე www.hostings.ge , და შესასრულებლად სავალდებულოა მხარეებისათვის.


ეს პასუხი სასარგებლო იყო?

დაკავშირებული სტატიები

2. მუხლი. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდი და ძალაში შესვლის პირობები 2.2 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მისი მოქმედების... 3. მუხლი. მომსახურების საფასური და გადახდის წესი 3.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების პირველ მუხლში აღნიშნული მომსახურების... 4. მუხლი. მხარეთა უფლება-მოვალეობები 4.1 დამკვეთს უფლება აქვს: 4.1.1 მოსთხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი... 5. მუხლი. მხარეთა ურთიერთვალდებულებები და პასუხისმგებლობა 5.1 შემსრულებელი არ არის პასუხისმგებელი დამკვეთის მიერ ქსელში გატარებულ ინფორმაციაზე ან/და მის... 6. მუხლი. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძვლები 6.1 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ვადაზე ადრე: 6.1.1 მხარეთა შეთანხმებით; 6.1.2 შემსრულებლის მიერ...
უკან