დამკვეთი ვალდებულია ბეჭდვა

  • 0

  1. მომსახურების მიღებისას დაიცვას წინამდებარე წესები და პირობები;
  2. დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული მოთხოვნები ინტერნეტ გვერდის შინაარსობრივ მხარესთან დაკავშირებით
  3. მომსახურების ღირებულების გადახდა განხორციელოს ყოველთვიურად, კვარტლურად ან წლიურად ავანსის სახით ნაღდი ან უნდაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, მის მიერ შერჩეული მომსახურების პაკეტის შესაბამისად, (პირველი თვის ღირებულების გადახდა უნდა განხორციელდეს წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე)

ეს პასუხი სასარგებლო იყო?

დაკავშირებული სტატიები

უკან