დამკვეთისათვის ცნობილია, რომ ბეჭდვა

  • 0

  1. მისთვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული პაროლის დაკარგვისა ან მოპარვის შედეგად მიყენებულ ზარალზე კომპანია პასუხს არ აგებს. პაროლის უსაფრთხოებაზე უშუალოდ პასუხისმგებელი თვითონ მომხმარებელია.
  2. დამკვეთის მიერ წინასწარ ექვსი თვის მომსახურების ღირებულების წინასწარი გადახდის შემთხვევაში კუთვნილი 10%-იანი ხოლო ერთი წლის მომსახურების ღირებულების წინასწარი გადახდის შემთხვევაში 20%-იანი ფასდაკლების მისაღებად შეტყობინება გაგზავნოს მისამართზე: sales@hostings.ge მხოლოდ აღნიშნულ ელ. მისამართზე შეტყობინების გაგზავნის შემდგომ შეძლებს დაკვეთი კუთვნილი ფასდაკლების მიღებას;
  3. დამკვეთი პასუხისმგებელია მის ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაზე (მათ შორის ბმულებზე, ფაილებისა და სკრიპტების უსაფრთხოებაზე, ელ საფოსტო მისამრთებზე);
  4. გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისაგან თავის დაზღვევის მიზნით, რეკომენდირებულია დამკვეთმა პერიოდულად მოახდინოს ინფორმაციის სარეზერვო კოპირება.

ეს პასუხი სასარგებლო იყო?

უკან