კონფიდენციალურობა ბეჭდვა

  • 0

შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას – დაიცვას კონფიდენციალურობა დამკვეთის მიერ სერვერზე განთავსაბულ მასალებზე, რეგისტრაციის დროს მის მიერ შეყვანილ ინფორმაციაზე, არ შეინახოს და არ გაავრცელოს ისინი და არ
გადასცეს მესამე პირებს


ეს პასუხი სასარგებლო იყო?

უკან