კატეგორიები

მომსახურების გამოყენების წესები (6)

მომსახურების გამოყენების წესები

ხელშეკრულება (10)

ვებ-ჰოსტინგის მომსახურების გაწევის შესახებ

ყველაზე პოპულარული სტატიები

 აკრძალულია

ისეთი ხასიათის ინფორმაციის განთავსება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს...

 2. მუხლი. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდი და ძალაში შესვლის პირობები

2.2 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მისი მოქმედების...

 4. მუხლი. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

4.1 დამკვეთს უფლება აქვს: 4.1.1 მოსთხოვოს შემსრულებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი...

 8. მუხლი. ფორს მაჟორი

8.1 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული...

 3. მუხლი. მომსახურების საფასური და გადახდის წესი

3.1 მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების პირველ მუხლში აღნიშნული მომსახურების...